Klauzule zgód

  1. zgodna na marketing e-mail

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez Sprzedawcę w celu otrzymywania informacji marketingowych o jego produktach i usługach, w tym informacji w formie subskrypcji na mój adres poczty elektronicznej w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

  1. zgoda na marketing SMS/telefon

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez Sprzedawcę w celu marketingu bezpośredniego jego produktów i usług z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowychi automatycznych systemów wywołujących, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie informacjihandlowych w formie wiadomości tekstowych (SMS) na mój numer telefonu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2017 poz. 1907).

 

 

  1. zgoda na odpowiedź (i przesłanie oferty handlowej) jeżeli pytanie zostało zadane przez formularz kontaktowy na stronie www

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przezSprzedawcę w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez Sprzedawcę.

 

Wersja I

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jestCrystal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44 lok. H208/H209, 03-042 Warszawa, NIP: 5252550599, REGON: 146598872, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454531, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem link do polityki prywatności.

 

Wersja II

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jestCrystal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44 lok. H208/H209, 03-042 Warszawa, NIP: 5252550599, REGON: 146598872, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454531, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług oraz w celach kontaktowych. Dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem link do polityki prywatności.

 

Wersja III

Administratorem danych osobowych jestCrystal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marywilska 44 lok. H208/H209, 03-042 Warszawa, NIP: 5252550599, REGON: 146598872, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454531, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy; rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego; archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej RODO dostępnej pod adresem link do polityki prywatności.